19 ĐIỀU ĐẢNG VIÊN KHÔNG ĐƯỢC LÀM THEO QUY ĐINH 37-QĐ/TW

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết '19 điều Đảng viên không được làm theo Quy định 37-QĐ TW ĐIỀU 1: Nói, viết, làm trái hoặc không thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định, quy chế, quyết định của Đảng; làm những việc mà pháp luật không cho phép. Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điềuđảng viên không đượclàm.'

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết '19 điều Đảng viên không được làm theo Quy đáịnh 37-QĐ TW ĐIỀU 2: Không chấp hành các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng; tự ứng cử, nhận đề cứ và đề cử các chức danh của tổ chức nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, các tổ chức quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ khi chưa được tổ chức đảng có thẩm quyền cho phép. Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điềuđảng viên không được làm.'

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết '19 điều Đảng viên không được làm theo Quy định 37-QĐ TW ĐIỀU 3: Phản bác, phủ nhận, xuyên tạc chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Há Chí Minh; không thực hiện trách nhiệm nêu gương; chủ nghĩa cá nhân, CƠ hội, vụ lợi; "tư duy nhiệm kỳ", đoàn kết xuôi chiều, dân chủ hình thức, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh; độc đoán, chuyên quyền, quan liêu, xa rời quần chúng. Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những đảng không'

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết '19 điều Đảng viên không được làm theo Quy định 37-QĐ/ ĐIỀU 7: Tổ chức, tham gia các tổ chức, hội trái quy đ‘ịnh của Đảng, pháp luật của Nhà nư°ớ»c; biểu tình, tụ tập đÃng người gây mất trật tự, an ninh. Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được'

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết '19 điều Đảng viên không được làm theo Quy định 37-QĐ/ ĐIỀU 8: Tổ chức, xúi giục, tham gia các hoạt động bè phái, cục bộ gây mất đoàn kết nội bộ™. Lợi dụng việc phản ánh, góp ý kiến đối với Đáng, Nhà nước để đả kích, vu cáo, xúc phạm, nhận xét, đánh giá tuỳ tiện đối với tổ chức, cá nhân. Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm.'

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết '19 điều Đảng viên không được làm theo Quy định 37-QĐ TW ĐIỀU 9: Báo cáo, lập há sơ, kê khai lý lich, kê khai tài sản, thu nhập không trung thực. Sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận giả, không hợp pháp; nhập quốc tịch, chuyển tiền, tài sản ra nước ngoài, mở tài khoản và mua bán tài sản ở nước ngoài trái quy định. Quy định số 7-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không'

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết '19 điều Đảng viên không được làm theo Quy Äịnh 37-QĐ/ ĐIỀU 10: Chủ trì, tham mưu ban hành văn bản có nội dung trái quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Thực hiện không đúng quy định trong quản lý đầu tư, xây dựng, sử dụng nhà, đất, tài nguyên, tài chính, tài sản của Đảng, Nhà nước. Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không'

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết '19 điều Đảng viên không được làm theo Quy định 37-QĐ TW ĐIỀU 12: Có hành vi chạy chức, chạy quyền, bao che, tiếp tay, can thiệp, tác động dưới mọi hình thức đến tổ chức, cá nhân để bản thân hoặc người khác được tiếp nhận, tuyển dụng, quy hoạch, luân chuyển, bổ nhiệm, để cử, ứng cử, khen thưởng, phong tặng danh hiệu, đi học, đi nước ngoài, thực hiện chẽ độ, chính sách cán bộ trái quy định. Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không'

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết '19 điều Đảng viên không được làm theo Quy định 37-QĐ/ ĐIỀU 14: Tham ô, đưa, nhận, môi giới hối lộ hoặc lợi dụng vị trí công tác để môi giới, hối lộ dưới mọi hình thức; tổ chức, tham gia hoặc tạo điều kiện thực hiện hoạt động rửa tiền, đi vay, cho vay trái quy định của pháp luật. Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được'

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết '19 điều Đảng viên không được làm theo Quy định 37-QĐ ĐIỀU 15: Tặng, nhận quà dưới mọi hình thức để tác động đến tổ chức, người có trách nhiệm dẫn đến việc quyết định sai, có lợi riêng cho bản thân hoặc cá nhân, tổ chức, CƠ quan, doanh nghiệp. Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được'

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết '19 điều Đảng viên không được làm theo Quy định 37-QĐ/T ĐIỀU 16: Không thực hành tiết kiệm, để xảy ra thất thoát, lãng phí trong việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công; mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản công trái quy định. Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được'

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết '19 điều Đảng viên không được làm theo Quy Äịnh 37-QĐ/ ĐIỀU 17: Can thiệp, tác động để Vợ (chồng), con, bố, mẹ, anh, chị, em ruột mình, bên vợ (chồng), bản thân và người khác đi du lịch, học tập, chữa bệnh bằng nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân có liên quan đến ngành, lĩnh vực theo dõi, quản lý. Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không'

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết '19 điều Đảng viên không được làm theo Quy đáịnh 37-QĐ/TW ĐIỀU 19: Mê tín, hoạt động mê tín; ủng hộ hoặc tham gia các tôn giáo bất hợp pháp hoặc lợi dụng các hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng để trục lợi. Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương vê những điều đảng viên không được làm.'

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *