hoạt động thi đua,chính sách, dân vận.

Theo Trưởng ban Dân vận Thành ủy Phạm Quý, trong năm 2019, Ban Dân vận các cấp tích cực đổi mới, tiếp tục nâng cao chất lượng nghiên cứu, tham mưu cho cấp ủy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổng kết, sơ kết, triển khai, thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận, tôn giáo, dân tộc, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; nhất là quán triệt, triển khai Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” kịp thời, có chất lượng. Vai trò của Mặt trận, các hội, đoàn thể tiếp tục được phát huy trong các phong trào an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, giám sát, phản biện xã hội, cùng với các cấp chính quyền giải quyết các nguyện vọng, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, vận động hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào yêu nước.

Điểm nổi bật trong công tác dân vận năm 2019 là công tác phối hợp giữa ban dân vận với chính quyền các cấp triển khai “Năm dân vận chính quyền 2019” bước đầu đạt kết quả. Chính quyền các cấp tập trung chỉ đạo, điều hành công tác cải cách hành chính, tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp, doanh nhân theo chủ đề “Năm tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư”; thực hiện tốt công tác tiếp công dân, lắng nghe và giải quyết kịp thời những kiến nghị, bức xúc, tâm tư, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân…

Đối với huyện Hòa Vang, năm 2019 là năm rất thành công trong công tác dân vận, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm của địa phương. Theo Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Ngô Minh Lệ, công tác vận động nhân dân thực hiện các chủ trương lớn của từ Trung ương đến cơ sở được tổ chức hiệu quả hơn những năm trước nhờ sự hưởng ứng tích cực của hệ thống chính trị và người dân.

Chương trình xây dựng nông thôn mới vượt kế hoạch đề ra. Thu nhập của người dân tăng lên thông qua phát triển các mô hình sản xuất, kinh doanh đã tạo không khí phấn khởi, vui tươi trong dịp Tết Canh Tý 2020. Trong khi đó, tại quận Hải Châu, các phong trào thi đua và các cuộc vận động được quận triển khai rộng khắp và đạt những kết quả tích cực. Theo Trưởng ban Dân vận Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hải Châu Huỳnh Văn Nhạn, sự đồng thuận của người dân thông qua các phong trào tăng lên; trong đó, việc thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh đô thị; xây dựng quận môi trường và cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam đạt những kết quả cao từ sự vào cuộc của 13 phường và các khu dân cư.

Ông Phạm Quý cho biết, trong năm 2020, Ban Dân vận từ thành phố đến cơ sở tiếp tục đổi mới nội dung, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân; củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước; thực hiện tốt Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị thành phố. Bên cạnh đó, tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động về công tác dân vận của cả hệ thống chính trị; phát huy vai trò của nhân dân tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững  mạnh; phát huy dân chủ đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố và Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Mặt khác, Ban Dân vận tích cực phối hợp với Mặt trận, các hội, đoàn thể thành phố tăng cường vận động các tầng lớp nhân dân đẩy mạnh thi đua, phát triển sản xuất, kinh doanh, góp phần thực hiện tốt kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, thực hiện các cuộc vận động ưu tiên dùng hàng Việt Nam, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, gắn với chương trình “Thành phố 4 an”, “Thành phố 5 không”, “3 có”.

Trong năm 2020, một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Ban Dân vận Thành ủy chú trọng là theo dõi, nắm tình hình tư tưởng, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân và tổng hợp ý kiến góp ý của nhân dân đóng góp vào các dự thảo văn kiện Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố và Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Song song đó, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW ngày 3-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương ban hành Hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Quy định số 124-QĐ/TW ngày 2-2-2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên;  chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với công tác chuẩn bị nội dung, nhân sự đại hội Đảng các cấp. “Ban Dân vận Thành ủy tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận xã hội, triển khai các phong trào thi đua yêu nước gắn với các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh theo phương châm “Đảng nói – Dân tin, Mặt trận và các đoàn thể vận động – Dân theo, Chính quyền làm – Dân ủng hộ”, ông Phạm Quý nhấn mạnh.