XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUÂN ĐỘI MẪU MỰC, TRÁCH NHIỆM CAO, LÀM VIỆC HIỆU QUẢ THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

Chủ tịch Hồ Chí Minh không những là lãnh tụ cách mạng vĩ đại mà còn là nhà tư tưởng, nhà lý luận khoa học thiên tài của giai cấp công nhân, nhân dân lao động Việt Nam – Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hoá thế giới. Tư tưởng Hồ Chí Minh cùng với chủ nghĩa Mác – Lênin là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho mọi hoạt động của Đảng và nhân dân ta. Tư tưởng và tấm gương đạo đức cách mạng trong sáng của Người mãi mãi là động lực tinh thần để chúng ta học tập, noi theo. Lúc sinh thời, dù bận bao công việc nhưng Người vẫn luôn quan tâm, dành nhiều thời gian để trực tiếp lãnh đạo, giáo dục, dìu dắt từng bước tiến bộ trưởng thành của Quân đội. Người đặc biệt quan tâm tới giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ; coi đây là nhiệm vụ then chốt của Đảng, là cơ sở để quân đội hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó.Ngày nay, sự nghiệp cách mạng ở nước ta đã bước sang một thời kỳ phát triển mới. Những diễn biến phức tạp của bối cảnh quốc tế và trong nước thường xuyên tác động tới quân đội làm tăng tính khó khăn, phức tạp trong nâng cao đạo đức cách mạng cho người cán bộ quân đội. Chủ nghĩa đế quốc, đứng đầu là đế quốc Mỹ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động phá hoại sự nghiệp đổi mới ở nước ta. Chúng dùng “diễn biến hoà bình” làm phương thức chủ yếu tiến công làm suy yếu ta từ bên trong. Tình hình nhiệm vụ mới đang đặt ra những yêu cầu mới nặng nề trong xây dựng đội ngũ cán bộ quân đội có nhân cách phát triển toàn diện, đầy đủ cả phẩm chất và năng lực, cả đức và tài, trong đó việc xây dựng đội ngũ cán bộ “mẫu mực, trách nhiệm cao, làm việc hiệu quả” là nhiệm vụ chủ yếu là khâu đột phá của mỗi cấp ủy, chỉ huy đơn vị trong Quân đội nói chung và trong LLVT Quân khu 5 nói riêng.

Lý luận và thực tiễn cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng và Hồ Chí Minh luôn khẳng định vai trò đặc biệt quan trọng của người cán bộ cách mạng là “cái gốc” của mọi công việc. Theo chỉ dẫn của Lênin: “Trong lịch sử, chưa hề có một giai cấp nào giành được quyền thống trị, nếu nó không tạo ra được trong hàng ngũ của mình những lãnh tụ chính trị, những đại biểu tiên phong có đủ khả năng tổ chức và lãnh đạo phong trào”. Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Cán bộ là những người đem chính sách của chính phủ, của đoàn thể thi hành trong nhân dân, nếu cán bộ dở thì chính sách hay cũng không thể thực hiện được. Công việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém”. Cán bộ là vốn quý của Đảng, có vai trò rất to lớn. Muốn hoàn thành được tốt mọi nhiêm vụ Đảng giao, đòi hỏi ở người cán bộ cách mạng phải có những nhân cách tốttrong đó việc xây dựng đội ngũ cán bộ “mẫu mực, trách nhiệm cao, làm việc hiệu quả” phải là “gốc”. Cán bộ quân đội  là một bộ phận cán bộ của Đảng hoạt động trong quân đội. Do đó, trong xây dựng đạo đức cách mạng của người cán bộ quân đội hiện nay nói riêng, trước hết cần quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng nói chung, làm định hướng. Xuyên suốt toàn bộ tư tưởng, Người chủ trương xây dựng tư chất cán bộ, đảng viên: Trung thành tuyệt đối với Đảng, với cách mạng, với nhân dân, luôn đặt lợi ích của Đảng, của cách mạng, của nhân dân lên trên hết, sẵn sàng hy sinh thân mình vì sự nghiệp cách mạng. Nêu cao tính tiền phong gương mẫu, cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Nói đi đôi với làm, không nói một đằng làm một nẻo, lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ. Luôn khiêm tốn học hỏi nhân dân, gần gũi nhân dân, biết dựa vào dân, chăm lo đến lợi ích của dân, tận tụy phục vụ nhân dân, phát huy quyền làm chủ của dân. Trong công tác và trong cuộc sống hàng ngày luôn thực hiện đúng quan điểm, đường lối quần chúng của Đảng, thắt chặt mối liên hệ mật thiết với nhân dân, được quần chúng tín nhiệm. Không công thần địa vị, quan liêu mệnh lệnh, xa rời quần chúng, cơ hội vụ lợi, tham ô, tham nhũng, hủ hóa, chủ quan tự mãn và mọi biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân. Cán bộ, đảng viên cần am hiểu lý luận Mác-Lênin, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, luật pháp của Nhà nước, ra sức học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kiến thức về các lĩnh vực của đời sống xã hội để tuyên truyền, vận động, giáo dục, giác ngộ cách mạng cho nhân dân, lãnh đạo, tổ chức cho nhân dân thực hiện thắng lợi mọi đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. Không tự kiêu, tự đại – tự cho mình là tài giỏi mà sinh ra lười biếng, thiếu tu dưỡng, rèn luyện bản thân, không chịu học hỏi quần chúng mà sinh ra thoái bộ: “Nếu có tính tự kiêu, thì dù tài giỏi vô cùng như ông Chu Công, thì tài giỏi ấy cũng vất đi”. Bên cạnh đề ra yêu cầu xây dựng cán bộ, đảng viên, Người còn chỉ ra các nội dung, biện pháp để xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, khẳng định rõ trách nhiệm của Đảng, Nhà nước, các đoàn thể chính trị – xã hội và của chính bản thân đội ngũ cán bộ, đảng viên. Chủ tịch Hồ Chí Minh đòi hỏi tổ chức Đảng phải hết sức chăm lo giáo dục, quản lý, rèn luyện cán bộ, đảng viên, nhất là thực hiện tốt tự phê bình và phê bình. Đảng phải nuôi dạy cán bộ như người làm vườn vun trồng những cây cối quý báu. Phải trọng nhân tài, trọng cán bộ, trọng mỗi một người có ích cho công việc chung. Nói về vai trò của tổ chức Đảng trong giáo dục cán bộ, đảng viên, Người từng viết: “Đảng viên tốt thì chi bộ mới tốt. Muốn đảng viên tốt thì chi bộ phải thường xuyên giáo dục mỗi đồng chí. Nhiệm vụ của đảng viên là gì? Tư cách của đảng viên là thế nào? Đồng thời giúp đỡ đảng viên hằng ngày tự kiểm điểm mình”. Đặc biệt, Người luôn căn dặn mỗi cán bộ, đảng viên phải tự giác, tự nguyện suốt đời học tập, tu dưỡng, rèn luyện bản thân cả về đức và tài, để không ngừng tiến bộ, trưởng thành; phải kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân dưới mọi hình thức. Trong xây dựng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên, Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu cầu các tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể phải luôn duy trì thường xuyên, thực hiện thành nề nếp cơ chế dân chủ, dựa vào dân, phát huy vai trò của quần chúng nhân dân. Thực tế cho thấy, nhiều trường hợp cán bộ có khuyết điểm nhưng giấu giếm tổ chức, cấp dưới giấu cấp trên, cấp trên bao che cho cấp dưới, nhưng không có cán bộ nào có khuyết điểm mà có thể giấu được nhân dân. Thông qua dân chủ rộng rãi để ngăn chặn, chống lại mọi biểu hiện xấu độc, trái với đạo lý truyền thống, đi ngược lại lợi ích tối cao của dân tộc, nhân dân.Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng cán bộ, đảng viên bao chứa nội dung toàn diện, rộng lớn và sâu sắc, đã được Đảng ta quán triệt, vận dụng vào công tác xây dựng Đảng từ ngày thành lập tới nay, đã góp phần trực tiếp làm cho Đảng ta không ngừng lớn mạnh, trưởng thành, hoàn thành nhiệm vụ lãnh đạo sự nghiệp cách mạng đạt được những thành tích vẻ vang. Tuy nhiên, nhìn vào thực tế cho thấy những “căn bệnh” của cán bộ, đảng viên từ khi Đảng cầm quyền mà Hồ Chí Minh chỉ ra đến nay vẫn còn tồn tại, thậm chí có “căn bệnh” lại có chiều hướng gia tăng. Tệ quan liêu, tham nhũng, suy thoái về đạo đức và lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhất là số có chức, có quyền đang là một nỗi nhức nhối, một thách thức rất gay gắt, một nguy cơ nội sinh rất nguy hiểm đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, đang làm giảm sút lòng tin của quần chúng đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa. Những vấn đề đó đang đặt ra trực tiếp đối với công tác xây dựng Đảng hiện nay và trong những năm tới, đòi hỏi phải chấn chỉnh, khắc phục kịp thời, xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch vững mạnh như Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn. Trải qua thực tiễn hàng chục năm, tư tưởng xây dựng cán bộ, đảng viên của Hồ Chí Minh vẫn còn nguyên giá trị về lý luận và thực tiễn, vẫn có ý nghĩa thời sự đối với cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Để xây dựng “Đảng ta thật là đạo đức, là văn minh”, là “trí tuệ, danh dự, lương tâm” của dân tộc Việt Nam. Đồng thời, đặt ra và đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên của Đảng hơn bao giờ hết phải nhận rõ trọng trách của mình, nêu cao tính tiền phong gương mẫu, tích cực nghiên cứu, học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; ra sức tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu không ngừng, xứng đáng là “người lãnh đạo, người đầy tớ trung thành” của nhân dân.

Thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng, người cán bộ quân đội nói chung, LLVT Quân khu nói riêng  trong những năm qua đã luôn coi trọng việc giáo dục và tự giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng, coi đó là công việc nền tảng trong hoàn thiện nhân cách của mình. Để tạo cơ sở cho việc xác định đúng đắn những giải pháp cơ bản nhằm không ngừng nâng cao đạo đức cách mạng của người cán bộ quân đội đáp ứng với những yêu cầu mới của nhiệm vụ cách mạng, đòi hỏi cần phải đánh giá đúng đắn những ưu, khuyết điểm và chỉ ra nguyên nhân của những ưu, khuyết điểm đó.

Hiện nay, đại bộ phận cán bộ quân đội nói chung và của LLVT Quaan khu 5 nói riêng vẫn còn phải chịu đựng rất nhiều khó khăn, thiếu thốn cả về vật chất và tinh thần, phải đối mặt thường xuyên với nhiều cám dỗ hàng ngày, rất dễ bị tha hoá, biến chất. Nhưng tuyệt đại bộ phận cán bộ quân đội đã vững vàng, tự lực vươn lên, không hề bị lầm lạc, gục ngã trước những “viên đạn bọc đường” đầy ma lực, ác hiểm của kẻ thù. Người cán bộ quân đội luôn là cầu nối giữa Đảng với quần chúng, có mặt ở những nơi khó khăn, gian khổ, ác liệt nhất mỗi khi Đảng cần, dân muốn; do vậy luôn được quần chúng tin yêu.

Điều lớn lao nhất, tài sản quý giá nhất mà mỗi người cán bộ quân đội luôn giữ vững, làm cho Đảng tin, dân mến, quân thù khiếp sợ, đó chính là lòng trung thành vô hạn, tinh thần xả thân vì Tổ quốc, vì Đảng, vì nhân dân. Đó cũng là biểu hiện cao nhất, tập trung nhất bản chất giai cấp công nhân của quân đội ta ở người cán bộ. Những năm vừa qua, cán bộ quân đội luôn làm tốt lời dạy của Hồ Chí Minh: “Quyết tâm suốt đời phục vụ Đảng, phục vụ nhân dân, đó là phẩm chất cao quý nhất của người cách mạng. Đó là đạo đức cách mạng”. Đất nước hiện nay, mặc dù chiến tranh đã lùi xa nhưng những biến cố thời cuộc vẫn còn rất phức tạp, khiến cho nhiều người không khỏi hoang mang, dao động. Song người cán bộ quân đội vẫn luôn tỏ rõ phẩm chất trung – hiếu của mình với Đảng, với dân, với sự nghiệp cách mạng.

Người cán bộ quân đội còn có mặt kịp thời ở những nơi đồng bào đang gặp khó khăn, thiên tai, dịch bệnh, những “điểm nóng” về chính trị… để tổ chức bộ đội giúp đỡ nhân dân ổn định đời sống, giáo dục, tuyên truyền, giác ngộ quần chúng tin vào Đảng, Nhà nước, nhận rõ âm mưu, thủ đoạn phá hoại của kẻ thù, đoàn kết chặt chẽ để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Đoàn kết nội bộ đã trở thành một truyền thống tốt đẹp của quân đội ta. Cán bộ quân đội các cấp trong những năm qua đã luôn giữ gìn và phát huy tốt những nội dung, yêu cầu của mối quan hệ đoàn kết nội bộ, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của quân đội, tạo nên đời sống văn hoá tinh thần lành mạnh trong các đơn vị, trong mỗi tập thể quân nhân. Phẩm chất đạo đức tốt đẹp đó của cán bộ đã được biểu hiện sinh động trong các hoàn cảnh, quan hệ cụ thể. Mối quan hệ giữa cán bộ các cấp và giữa cán bộ với chiến sĩ luôn được người cán bộ quân đội duy trì nghiêm túc, trở thành nếp sống đạo đức ở mỗi người. Điều đó, trước hết được phản ánh rõ nét trong kỷ luật nghiêm minh và tự giác của quân đội cách mạng: “Tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh cấp trên, khi nhận bất cứ nhiệm vụ gì, đều tận tâm, tận lực thi hành nhanh chóng và chính xác”. Cán bộ cấp trên luôn tỏ ra mẫu mực, tận tâm, trách nhiệm, chan hoà với cấp dưới, thực hiện “miệng nói tay làm”;tổ chức, hướng dẫn cho bộ đội thực hiện tốt các nhiệm vụ, tạo được bầu không khí dân chủ, cởi mở, cộng đồng trách nhiệm. Luôn đề cao công tác giáo dục, rèn luyện bộ đội thuộc quyền để họ có được nhận thức sâu sắc về nhiệm vụ, chức trách của mình, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Trong cán bộ xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương tiểu biểu về khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ. Tuyệt đại bộ phận cán bộ đơn vị cơ sở đang phải sống xa nhà ít có điều kiện chăm lo cho gia đình, nhưng họ vẫn xác định tốt nhiệm vụ. Bù đắp lại, họ luôn giành được sự động viên, chia sẻ của đồng đội, của gia đình đã giúp họ tăng nhiệt tình,  trách nhiệm để hoàn thành tốt nhiệm vụ, không do dự, toan tính thiệt hơn. Thực tế những năm vừa qua cho thấy, số sĩ quan trẻ sau khi tốt nghiệp ra trường 100% sẵn sàng nhận nhiệm vụ theo yêu cầu của tổ chức.

Đánh giá những yếu kém, tồn tại về đạo đức của người cán bộ, đảng viên của Đảng trong những năm qua, Đại hội Đảng lần thứ XIII đã chỉ rõ: “Tình trạng tham nhũng, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống ở một bộ phận cán bộ, đảng viên là rất nghiêm trọng”. Đây là tồn tại chung của đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng, trong đó có người cán bộ quân đội. Những yếu kém về đạo đức của người cán bộ quân đội trong những năm qua có thể nhận thấy:

Một số cán bộ quân đội giác ngộ về lý tưởng cách mạng, mục tiêu chiến đấu chưa thật sâu sắc, đầy đủ. còn hời hợt, thiếu sâu sắc trong xác định mục tiêu, lý tưởng cách mạng, trong quán triệt hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn mới. Một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhất là sĩ quan trẻ, quân nhân chuyên nghiệp do mức lương, thu nhập thấp, đời sống khó khăn đã có biểu hiện băn khoăn, lo lắng tương lai, tiền đồ, xuất hiện tư tưởng so sánh thiệt hơn với cán bộ ở các ngành kinh tế có mức thu nhập cao dẫn đến thiếu yên tâm xây dựng quân đội, hoài nghi, hoang mang dao động. Theo thông báo kỷ luật hàng năm của Bộ Quốc phòng và Quân khu cho thấy: “ý thức tự giác chấp hành kỷ luật Đảng, pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội của đảng viên, cán bộ nhìn chung còn hạn chế; một số đảng viên, cán bộ trong đó có cả cán bộ cấp cao đã giảm sút ý chí phấn đấu, thiếu tu dưỡng, rèn luyện, không trung thực, tha hoá về phẩm chất đạo đức, lối sống, dẫn tới vi phạm kỷ luật, pháp luật Nhà nước”. Cá biệt, một số cán bộ thiếu tu dưỡng rèn luyện, thoái hoá biến chất, vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, tự tử, tự sát, buôn bán vũ khí,… Một số cán bộ nhất  là cán bộ chỉ huy, chủ trì đơn vị, còn biểu hiện gia trưởng, quan liêu, hách dịch, cục bộ địa phương, chưa thật sự chân thành, cởi mở, hoà mình với bộ đội. Một số cán bộ, đảng viên còn bộc lộ sự giảm sút về ý chí chiến đấu, ý thức tổ chức kỷ luật, tư tưởng ngại khó khăn gian khổ, trung bình chủ nghĩa “ăn cỗ đi trước, lội nước đi sau”; thiếu tinh thần gương mẫu trước bộ đội, trong tập thể, với cấp dưới. Tư tưởng thực dụng có chiều hướng phát triển trong đội ngũ cán bộ là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sự suy thoái về đạo đức, lối sống ở một số cán bộ quân đội. Năng lực hoàn thành nhiệm vụ của một số cán bộ còn hạn chế, kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ yếu, thiếu tích cực, tự giác trong học tập nâng cao trình độ, mang nặng đầu óc địa vị, tư tưởng quyền lực, thích “làm quan cách mạng”… Từ đó dẫn đến thái độ xem thường công việc, tư tưởng vụ lợi trái với lời dạy của Bác: “cán bộ là công bộc của dân”.

Những hạn chế nêu trên là điều đáng lo ngại, đó là mảnh đất thuận lợi cho những tư tưởng cá nhân chủ nghĩa tồn tại và phát triển, dễ bị kẻ thù lợi dụng. Có cán bộ chưa sâu sát đơn vị, chưa nắm được tâm tư nguyện vọng, thắc mắc của cấp dưới, dẫn đến không nắm chắc được diễn biến vi phạm kỷ luật xảy ra trong đơn vị; bị bất ngờ trước những vụ việc nghiêm trọng, đột biến như (trộm cắp, cờ bạc, giết người, cướp của, ma tuý…). Còn nhiều hiện tượng tiêu cực khác như bệnh thành tích, sợ trách nhiệm, không giám nhìn thẳng vào sự thật của đơn vị để sửa chữa khuyết điểm, dẫn đến tình trạng bao che, nương nhẹ cho cấp dưới khi họ mắc khuyết điểm làm cho kỷ luật đơn vị bị buông lỏng, lòng tin của quần chúng vào người cán bộ bị giảm sút. Tất cả những hiện tượng tiêu cực vi phạm các chuẩn mực đạo đức cách mạng đó, phản ánh chất lượng giáo dục, rèn luyện đạo đức ở đơn vị cơ sở còn nhiều bất cập so với yêu cầu xây dựng quân đội hiện nay.

Về nguyên nhân của những ưu khuyết điểm nêu trên thực tế là  ở đâu cấp uỷ, chi bộ và chỉ huy duy trì chế độ quản lý chặt chẽ, thì nơi đó, việc rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên tốt hơn. Sự kết hợp chặt chẽ giữa tính tự giác rèn luyện của từng cán bộ, đảng viên với sự quản lý thường xuyên có hiệu quả của cấp uỷ đảng, chỉ huy đơn vị đã tạo nên hiệu quả trong nâng cao đạo đức cách mạng của người cán bộ quân đội. Trong đó, duy trì thường xuyên chế độ sinh hoạt nêu cao phê bình và tự phê bình, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ trong cấp uỷ, chi bộ đơn vị, luôn đóng vai trò và ý nghĩa quan trọng hàng đầu trong giáo dục đạo đức của cán bộ.

Để xây dựng đội ngũ cán bộ Quân đội nói chung, LLVT Quân khu 5 nói riêng đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, trên sơ sở vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh và quán triệt tinh thần Nghị quyết Đảng các cấp, chúng ta cần thực hiện đồng bộ những giải pháp cấp thiết sau:

Thứ nhất, nâng cao nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng, mà trước hết là những người đứng đầu và các cơ quan tham mưu của Đảng về cán bộ và công tác cán bộ Nghị quyết của Đảng khẳng định nhiệm vụ xây dựng đội ngũ cán bộ là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, mà trước hết là trách nhiệm của người đứng đầu và cơ quan tham mưu của Đảng về cán bộ và công tác cán bộ. Người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền và các cơ quan tham mưu trực tiếp về công tác tổ chức cán bộ cần quan tâm thường xuyên, liên tục tới công tác cán bộ, từ khâu đầu tiên là đánh giá, tuyển chọn, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đến giới thiệu, đề bạt, bổ nhiệm, sử dụng và đãi ngộ cán bộ. Đội ngũ tham mưu phải khách quan, tận tâm, tận lực tham mưu cho Đảng những giải pháp thu hút và chiêu mộ được những người có tâm, có tài tham gia vào bộ máy chính trị và đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Quá trình tiến hành xây dựng đội ngũ cán bộ phải được thực hiện thận trọng, khoa học, chặt chẽ và hiệu quả. Tinh thần khoa học và thận trọng biểu hiện qua việc nghiên cứu cụ thể, kỹ lưỡng tình hình thực tế tại mỗi địa bàn, mỗi lĩnh vực; đánh giá đúng những mặt tích cực và hạn chế của công tác cán bộ để tiến hành tổng kết thực tiễn và nghiên cứu lý luận về cán bộ và công tác cán bộ. Việc nghiên cứu, tổng kết thực tiễn là động lực, mục đích và là cơ sở cho việc nhận thức được những nguyên tắc, quan điểm, phương pháp xây dựng và tổ chức đội ngũ cán bộ một cách khoa học, hợp lý. Căn cứ nhận thức về thực tiễn sinh động, khái quát thành cơ sở lý luận về cán bộ giúp Đảng hoạch định những chiến lược mới, chính sách mới phù hợp với tình hình thực tế đất nước; sớm khắc phục những hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện một số nội dung trong nghị quyết, kết luận của Trung ương về công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ; xây dựng được tiêu chí, cơ chế hiệu quả để đánh giá đúng cán bộ, tạo động lực, bảo vệ cán bộ và thu hút, trọng dụng nhân tài; phát huy vai trò giám sát, phản biện của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội.

Thứ hai, các cơ quan tham mưu của Đảng tiếp tục nghiên cứu, bổ sung bộ tiêu chuẩn, tiêu chí của cán bộ phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới làm căn cứ để bố trí và sử dụng cán bộ. Cán bộ phải có năng lực chính trị tốt, với tầm nhìn và năng lực hành động khoa học, có như vậy, công việc lãnh đạo, định hướng cho đơn vị mới trôi chảy, sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước mới thu được thành quả lâu dài và bền vững. Nghiên cứu, xây dựng được hệ thống tiêu chuẩn cán bộ thật cụ thể và tỷ mỷ trên cơ sở nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn một cách khoa học.Đảng, Quân đội đã vận dụng các tiêu chuẩn về phẩm chất, năng lực người cán bộ Quân đội cách mạng trong tư tưởng Hồ Chí Minh thành các tiêu chuẩn cụ thể cho cán bộ quân đội trong giai đoạn hiện nay, đó là: Tuyệt đối trung thành với lợi ích của Đảng, của quốc gia – dân tộc và nhân dân; kiên định chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu lý tưởng về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Có tinh thần yêu nước nồng nàn, sâu sắc; sẵn sàng hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân… Là mẫu mực về phẩm chất đạo đức; sống trung thực, khiêm tốn, chân thành, trong sáng, giản dị, bao dung; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Tuyệt đối không tham vọng quyền lực; đoàn kết, gương mẫu về mọi mặt. Trình độ cao về chuyên môn, chính trị, quản lý nhà nước; trình độ ngoại ngữ, tin học phù hợp. Có tư duy đổi mới; phương pháp làm việc khoa học; nhạy bén chính trị; có năng lực cụ thể hóa và lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; có năng lực tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận. Năng động, sáng tạo, cần cù, chịu khó, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; gắn bó mật thiết với nhân dân và vì nhân dân phục vụ, được quần chúng nhân dân tin tưởng, tín nhiệm cao…Trên cơ sở các tiêu chí đề ra, phải đánh giá xuyên suốt cả quá trình phấn đấu, trưởng thành, đánh giá liên tục, đa chiều và công khai kết quả. Kiên quyết không để lọt những người không xứng đáng, những người chạy chức, chạy quyền vào đội ngũ cán bộ chủ trì đơn vị.

Thứ ba, tăng cường bồi dưỡng cho cán bộ thông qua rèn luyện về chính trị, tư tưởng, phẩm chất, đạo đức và năng lực, trí tuệ.Kế thừa tư tưởng Hồ Chí Minh, cán bộ mà nhất là cán bộ cao cấp, đều là công bộc của nhân dân, từ nhân dân mà ra, phụng sự nhân dân, phục vụ Tổ quốc, vì thế, phải toàn tâm, toàn ý lo cho dân: Cán bộ chủ trì đơn vị cần được lựa chọn kỹ càng, chăm lo, rèn luyện bài bản, sàng lọc kỹ càng, quản lý chặt chẽ với chế độ đãi ngộ phù hợp để phát huy năng lực lãnh đạo, sáng tạo và đổi mới. Cán bộ quy hoạch vào các chức danh phải được đào tạo toàn diện đảm bảo được các tiêu chuẩn, tiêu chí nghiêm ngặt về phẩm chất chính trị; về đạo đức tác phong; về năng lực trình độ chuyên môn cũng như khả năng lãnh đạo, quản lý. Phát hiện, lựa chọn từ nguồn quy hoạch những cán bộ tiêu biểu, xuất sắc đã được đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện theo chức danh, nhất là những người đã được thử thách qua thực tiễn, có thành tích nổi trội, có sản phẩm cụ thể, có triển vọng phát triển.Trong bối cảnh thế giới bước vào kỷ nguyên số hóa, hội nhập quốc tế là xu hướng tất yếu để phát triển thì cán bộ chủ trì trong quân đội phải có phẩm chất, năng lực, trình độ cao, am hiểu sâu sắc những vấn đề của quốc tế và thời đại; thích ứng nhanh nhạy với môi trường quốc tế; có khả năng quy tụ và phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị. Do đó, cần đầu tư thỏa đáng cho cán bộ, mà cụ thể như: Bổ sung kiến thức, nâng cao trình độ mọi mặt; bồi dưỡng toàn diện về kỹ năng; định kỳ cập nhật kiến thức mới theo từng nhóm đối tượng; tổ chức các lớp dự nguồn cán bộ cao cấp để chuẩn bị tốt nguồn nhân sự cho các chức danh cấp chiến lược; xây dựng tiêu chuẩn và có kế hoạch, biện pháp đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện, thử thách theo hướng chỉ lựa chọn cán bộ trẻ, thật sự ưu tú và có cơ cấu hợp lý giữa Bộ với Quân khu, địa phương.

Thứ tư, cần tiếp tục nghiên cứu, đổi mới công tác bố trí, sử dụng cán bộ Quân đội trên cơ sở thực hiện nghiêm, nhất quán nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo trực tiếp, toàn diện công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ. Xuất phát từ thực tế trong Đảng, có nơi, có lúc còn xảy ra tình trạng buông lỏng lãnh đạo đối với công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ; xem nhẹ nguyên tắc tập trung dân chủ trong quy hoạch, bổ nhiệm, tạo kẽ hở cho chạy chức, chạy quyền, tham nhũng. Cần thiết lập trật tự, kỷ cương trong công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ một cách tổng thể, đồng bộ và liên thông trong toàn hệ thống chính trị.Đối với bố trí cán bộ chủ chốt, phải đảm bảo có kế hoạch, lộ trình, bước đi cụ thể phù hợp với từng giai đoạn và nhiệm vụ từng thời kỳ cách mạng. “Xây dựng kế hoạch cụ thể để luân chuyển, điều động giữ vị trí cấp trưởng phù hợp với chức danh quy hoạch ở địa bàn khó khăn, lĩnh vực trọng yếu, nơi triển khai mô hình mới để thử thách, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, nhân sinh quan cách mạng, năng lực lãnh đạo toàn diện của cán bộ”. Bố trí cán bộ dựa trên năng lực, sở trường cũng như các yếu tố về giới tính, về độ tuổi, dân tộc… Người trẻ có tài được ưu tiên vào vị trí lãnh đạo, kể cả vượt cấp.Sử dụng cán bộ phải kết hợp sự đánh giá khách quan, công bằng, thực chất để đãi ngộ xứng đáng, thưởng phạt phân minh, tăng tính chịu trách nhiệm. Đánh giá cán bộ sẽ gắn với kết quả hoàn thành nhiệm vụ của ddơn vị và so sánh với các chức danh tương đương; đánh giá để bổ nhiệm và bầu cử phải trực tiếp khảo sát, gặp gỡ, trao đổi đối với các tôr chức Đảng có liên quan và tiếp nhận ý kiến phản ánh, đóng góp của cán bộ, đảng viên và nhân dân để nắm rõ cán bộ. Chú trọng chuẩn hóa, siết chặt kỷ luật, kỷ cương đi đôi với xây dựng thể chế, tạo môi trường, điều kiện để thúc đẩy đổi mới, phát huy sáng tạo và bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung. Phân công, phân cấp gắn với giao quyền, ràng buộc trách nhiệm, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực và xử lý nghiêm minh sai phạm. Có như vậy mới tạo điều kiện cho cán bộ quân đội phát huy được vai trò, sứ mệnh đặc biệt quan trọng của mình trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Nói tóm lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ “mẫu mực, trách nhiệm cao, làm việc hiệu quả” của quân đội là yêu cầu khách quan của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Xây dựng đội ngũ cán bộ “mẫu mực, trách nhiệm cao, làm việc hiệu quả” hiện nay chịu tác động của nhiều yếu tố vừa thuận lợi, vừa khó khăn. Do đó, trong công tác cán bộ phải luôn chú ý đến những đặc điểm mới của tình hình nhiệm vụ cách mạng, nhiệm vụ quân đội và những yêu cầu mới có tính nguyên tắc định hướng trong xây dựng người cán bộ quân đội hiện nay.Trong công cuộc đổi mới đất nước, nhất là những năm gần đây, quán triệt tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, người cán bộ quân đội đã ra sức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng theo tư tưởng Hồ Chí Minh, góp phần quyết định vào việc hoàn thiện nhân cách người cán bộ cách mạng đáp ứng yêu cầu mới của cách mạng Việt Nam. Quân đội với đội ngũ cán bộ hùng hậu làm nòng cốt luôn xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng và nhân dân, của dân tộc và bạn bè quốc tế, có đạo đức cách mạng trong sáng, biểu hiện trong cuộc sống là lực lượng xung kích trên mọi mặt trận, không chỉ luôn sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi, mà còn là đội quân công tác, lực lượng chính trị tin cậy của nhân dân, là đội quân sản xuất đầy hiệu quả. Trên bất kỳ lĩnh vực nào, người cán bộ quân đội cũng đều xứng đáng là người con trung hiếu của nhân dân./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *